Przegląd techniczny budynku – co musisz wiedzieć?

Przegląd techniczny budynku przeprowadzany systematycznie przez eksperta z zakresu budownictwa daje nam pewność, że budynek jest utrzymany w dobrym stanie i możemy go bezpiecznie użytkować. Zgodnie z Prawem budowlanym wszyscy właściciele obiektów użytkowych są zobligowani do regularnego wykonywania przeglądów okresowych budynku. W zależności od powierzchni, jaką zajmują zabudowania, kontrola stanu technicznego powinna być przeprowadzana raz w roku lub co pół roku. Dodatkowo każdy budynek użytkowy powinien być skontrolowany przynajmniej raz na 5 lat.

Jak często wykonywać przegląd techniczny budynku?

Brak aktualnego i terminowego przeglądu budynku podlega karze grzywny. Obowiązek kontroli stanu technicznego budynku jest regulowany przez Ustawę Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Według niej przeglądu budynków należy dokonywać:

raz na pół roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy większej niż 2 tys. m2 lub obiektów budowlanych o powierzchni dachu większej niż 1 tys. m2

raz w roku (przegląd roczny budynku)

raz na 5 lat (przegląd 5-letni budynku)

Dodatkowo każdy budynek powinien być poddany doraźnej kontroli technicznej przez rzeczoznawcę budowlanego w przypadku zaleceń wydanych przez odpowiednie organy kontrolne (np. Urząd Nadzoru Budowlanego), które przeprowadziły kontrolę. Zarządca budynku musi także dokonać obowiązkowego doraźnego przeglądu budynku w przypadku, kiedy wystąpią czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt, w wyniku których może dojść do uszkodzenia budynku lub zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników budynku.

Do czynników zewnętrznych związanych z działaniem sił natury lub człowieka, które mogą wpłynąć na stan techniczny budynku lub jego części, należą:

– silne wiatry

– wyładowania atmosferyczne

– wstrząsy sejsmiczne

– intensywne opady atmosferyczne

– pożary

– powodzie

– osuwiska ziemi

– zjawiska lodowe na rzekach, morzu, jeziorach i zbiornikach wodnych.

Roczny przegląd techniczny budynku – co podlega kontroli? 

Zarządca lub właściciel budynku użytkowego powinien raz w roku dokonać przeglądu technicznego określającego ogólny stan budynku. W tym przypadku szczególnej kontroli powinny zostać poddane przewody kominowe, instalacje gazowe oraz instalacje wentylacyjne. Należy też zwrócić uwagę na stan konstrukcji dachu i ścian oraz ogólną stabilność konstrukcji budynku.

Co najmniej raz w roku kontroli technicznej powinny zostać poddane:

instalacje gazowe i przewody kominowe (przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne)

– instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska

– elementy budynku i budowli oraz instalacji, które są narażone na szkodliwe działanie czynników wynikających z użytkowania obiektu

– elementy budynku i budowli oraz instalacji, które są narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych.

Przegląd techniczny budynku pięcioletni – co podlega kontroli?

Według Ustawy Prawo budowlane okresowej 5-letniej kontroli technicznej przeprowadzonej przez rzeczoznawcę budowlanego powinien zostać poddany ogólny stan techniczny budynku użytkowego oraz jego przydatność do użytkowania. Przegląd techniczny obejmuje także estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Raz na pięć lat powinniśmy także dokonać przeglądu:

instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od porażeń i stanu uziemienia instalacji i aparatów

instalacji piorunochronnej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od porażeń i stanu uziemienia instalacji i aparatów

urządzeń chłodniczych w instalacji wentylacyjnej.

Dodatkowo jako właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego powinniśmy od razu reagować w przypadku zaistnienia gwałtownych wpływów atmosferycznych, które mogą naruszyć stan techniczny budynku lub jego części i instalacji. Przegląd doraźny budynku powinien zostać wykonany przez rzeczoznawcę budowlanego szczególnie po wystąpieniu gwałtownych wyładowań lub silnych wiatrów oraz w sytuacji podtopień.

Źródło: MPExpertbud – Rzeczoznawca Budowlany

Read Previous

Korony zębowe tylko w zaufanym gabinecie stomatologicznym!

Read Next

Jak znaleźć komfort i ciepło, czyli o zaletach masażu gorącymi kamieniami